Felhasználási feltételek

 

A cserepjanos.hu szolgáltatásait Felhasználó a saját felelősségére használja.

A Szolgáltatással kapcsolatos jogsértések esetén a cserepjanos.hu a jogszabályok által megkívánt keretek között együttműködik a hatóságokkal és a jogukban sértett magánszemélyekkel a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében. Felhasználó viseli a Szolgáltatás használatával járó valamennyi kockázatot és felelősséget is, ideértve többek között a más felhasználók által a Szolgáltatás által hozzáférhetővé vagy elérhetővé tett káros tartalmak (például vírusok, férgek) által a Felhasználó számítógépes rendszerében okozott károk és egyéb veszteségek kockázatát, valamint a használat során Felhasználónál keletkezett és a másoknak okozott kárt is.

 

 

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Utolsó frissítés: 2019. május 15.

  1. Bevezetés

Jelen adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) célja, hogy rögzítse a Cserép János (a továbbiakban: „adatkezelő”) által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési szabályokat, amelyeket magára nézve kötelezőnek ismer el és amely szerint az adatkezelési tevékenységét kifejti. A Tájékoztató valamennyi olyan adat kezelésére vonatkozik, amely során Adatkezelő a személyes adatok felvételekor a Tájékoztatóra hivatkozik, ideértve az internetes hivatkozást is. A Tájékoztató legfrissebb verziója mindig megtalálható az adatkezelő honlapján (www.cserepjanos.hu). A honlap mindig tartalmazza a Tájékoztató utolsó frissítésének dátumát.

  1. Az Adatkezelő

Cserép János, mint Adatkezelő elérhetőségei: hello@cserepjanos.hu; honlapja: www.cserepjanos.hu

  1. Az adatkezelés jogalapja és az kezelt adatok forrása

3.1 A személyes adatok kezelése minden esetben az érintett önkéntes hozzájárulásán, mint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotörvény”) 5. § (1) a) pontjában meghatározott szabályokon, mint jogalapon alapul. Az Adatkezelő a kezelt adatokat közvetlenül az érintettektől veszi fel. Az Adatkezelő ezen felül a bárki által elérhető, nyilvánosságra hozott személyes adatokat is kezelheti.

3.2 Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az adatokat megadó személy felel.

  1. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelések céljai, és az adatkezelések időtartama

4.1 Adatkezelő különféle típusú adatokat kezelhet, melyek az érintett által megadott adatok, az érintett Adatkezelő online felületei használatával kapcsolatos adatok és a bárki által elérhető, nyilvánosságra hozott adatok lehetnek.

4.2 Az érintett által megadott és adatkezelő által kezelt személyes adatok köre a különböző célokhoz kapcsolódóan eltérő lehet. A Tájékoztatóban felsorolt személyes adatok kezelése kizárólag az érintett hozzájárulása alapján, valamint kizárólag célhoz kötötten történik.

4.3 Az adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat a következő célok érdekében és ideig használhatja fel:

4.3.a Önkéntesi felvételi eljárás lebonyolítása, így az eljárás megszervezése, a jelentkezések elbírálása, kockázatok mérlegelése, háttérellenőrzés végzése, az eljárás eredményének jelentkezővel való közlése és a jelentkezővel való kapcsolattartás. Az önkéntesi felvételi eljárás célja adatkezelő önkéntesei közé való felvétel, vagy annak elutasítása. Az Adatkezelő az önkéntes jelentkező személyes adatait az adott jelentkező önkéntesi tagfelvételi eljárásának lezárulásáig, vagy az önkéntes jogviszony fennállta alatt kezeli.

4.3.b Adatkezelő online felületeinek érintett általi használatának megismerésére, hogy jobb élményt kínálhasson, megismerhesse látogatók felhasználói magatartását és ellenőrizze a felületek működését, illetve megakadályozza a visszaéléseket. Az adatok kezelése az online felületek működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig tart.

4.3.c Hírlevelek küldése. Az adatok kezelése addig tart, amíg az érintett a személyes adatainak törlését nem kéri. Adatkezelő hírlevelei az azokban található „leiratkozás” linken keresztül mondhatók le, illetve e-mail útján a hello@cserepjanos.hu e-mail címre küldött kérelem útján, a 9.1 pontban a tájékoztatási kérelemre vonatkozóan meghatározott módon.

4.3.d Aktivista-toborzáshoz szükséges adatbázis építése. Az adatok kezelése addig tart, amíg az érintett a személyes adatainak törlését nem kéri. 

4.3.e Támogatók nyilvántartása. Az adatok kezelése addig tart, amíg az érintett a személyes adatainak törlését nem kéri.

4.3.f Rendezvények megszervezése. Az adatokat az érintett kérésére töröljük.

4.3.g Ajánlásgyűjtésre való feliratkozás, ügyfélkapcsolat: arra irányuló kérések rögzítése, hogy az adatkezelő aktivistái az érintettet (telefonos vagy emailben történő időpontegyeztetést követően) az érintett által megadott címen keressék fel az ajánlóív aláírása érdekében a választásokat megelőző ajánlásgyűjtési időszakban. Az adatkezelés a cél megvalósulásáig, vagyis az ajánlásgyűjtés és az ezzel kapcsolatos államigazgatási eljárások befejeződéséig.

4.4 Adatkezelő online felületeinek működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a generálódásuktól számítva azok működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra. Adatkezelő biztosítja, hogy ezen automatikusan rögzített adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az érintett által megadott adatokon túl Adatkezelő az online felületein működő szoftver segítségével adatokat gyűjthet arról, hogy miként használja azokat.

4.5 Minden olyan esetben, ha az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni az érintett személyes adatait, erről az érintettet előzetesen tájékoztatja, és ehhez az érintett kifejezett hozzájárulását előzetesen megszerzi illetve lehetőséget biztosít számára, hogy az ilyen, eredeti céltól eltérő felhasználást megtiltsa.

  1. Cookie-k és egyéb helyi tárolási technológiák, adatgyűjtők

5.1 A cookie-k számítógépen, mobiltelefonon vagy egyéb digitális eszközön adatokat tároló kisméretű fájlok, amelyek lehetővé teszik az azokat az eszközön elhelyező személy számára az érintett azonosítását a különféle online felületeken. A cookie-k számos hasznos célt szolgálhatnak, így többek között lehetővé teszik annak megállapítását, hogy az online felületeket látogató érintettek tevékenysége alapján a felületek mely részei a legnépszerűbbek, ugyanis a segítségükkel látható, hogy azok mely oldalakhoz és funkciókhoz férnek hozzá, és az érintettek mennyi időt töltenek az egyes felületeken.

5.2 Az érintettnek lehetősége van törölni saját eszközéről a cookie-kat, valamint általában beállíthatja saját böngészőjét az összes cookie elfogadására vagy elutasítására. Általában a böngészők „súgó”-ja eligazítást ad, hogy hogyan lehet a böngészőben a cookie-kra vonatkozó szabályokat beállítani. Bizonyos online funkciók működéséhez viszont szükségesek a cookie-k, ezért ezek letiltása befolyásolhatja az online felületek, vagy azok egyes részeinek használatát és a felhasználói élményt.

5.3 Az adatkezelő az online felületeken megjelenő cookie-k tárolásához történő hozzájárulással, illetve az online felületekhez való hozzáféréssel, azok használatával az érintett hozzájárul az egyéb helyi tárolási technológiák, adatgyűjtők és egyéb adatok 5.4 pontban leírt módon történő tárolásához és gyűjtéséhez az eszközein. Az Adatkezelő az online felületei működésének ellenőrzése és a visszaélések megakadályozása, valamint a felhasználói élmény javítása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

5.4 Az Adatkezelő online felületei a Google, Inc. (székhely: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View CA 94043) (a továbbiakban: „Google”) által nyújtott Google Analitika (a továbbiakban: „Google Analytics”), és a Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland; a továbbiakban: “Facebook”) által nyújtott webanalitikai szolgáltatásokat (Google és Facebook szolgáltatásai a továbbiakban együtt: „Webanalitikai Szolgáltatások”) használja. A Webanalitikai Szolgáltatások is cookie-kat használnak, melyek célja, hogy segítse az online felületek használatának elemzését. Az érintett az online felületek használatával, azokhoz történő hozzáféréssel kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy cookie-k által létrehozott, az online felület használatára vonatkozó információkat a Google Analytics a Google amerikai egyesült államokbeli szervereire továbbítja, és ott tárolja. A Facebook által kezelt cookie-k a Európai Unión belüli szervereinken kerül tárolásra. A Weboldal használatával a Felhasználó hozzájárul adatainak gyűjtéséhez és elemzéséhez a fentiekben meghatározott módon és célokra. A Google  és a Facebook ezeket az információkat az online felületek érintett által történő használatának értékelésére, elemzésére, az online felületeken végrehajtott tevékenységekről szóló riportoknak az összeállítására, valamint az azokon végzett tevékenységekkel és internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja.

  1. Adatfeldolgozók

Bizonyos esetekben az érintett a Google által nyújtott „Google Űrlapok” elnevezésű szolgáltatás online felületén keresztül adja meg személyes adatait. Ebben az esetben a Google adatfeldolgozónak minősül, így a Google adatkezeléssel összefüggő adatfeldolgozói tevékenysége a technikai háttér szolgáltatása. A Google „Adatvédelmi Irányelvek” című dokumentuma a következő linken érhető el: www.google.com/intl/hu/policies/privacy/; a címe pedig: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok; további információ pedig itt érhető el: www.google.com/intl/hu/contact/.

  1. Kik férhetnek hozzá a személyes adatokhoz?

Az érintett által megadott személyes adatokhoz csak az adatkezelő, mint természetes személy férhet hozzá. 

  1. Adatbiztonsági intézkedések és adattovábbítás

8.1 Adatkezelő mindent megtesz azért, hogy gondoskodjon az adatok biztonságáról, megteszi azokat az ésszerű fizikai, technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt személyes adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

8.2 Az Adatkezelő köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adat továbbítására, amire jogszabály vagy jogerős hatósági döntés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

  1. Az érintett jogai I.: tájékoztatás, helyesbítés, törlés és zárolás kérése, tiltakozás

9.1 Az Infotörvény alapján az érintett tájékoztatást kérhet Adatkezelő által kezelt személyes adataira, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók személyére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre vonatkozóan, valamint a személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg az érintett adatait. A tájékoztatás kérhető e-mail útján a „hello@cserepjanos.hu” e-mail címen. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint a jogosulttól származónak, ha azt az érintett általa megadott és így Adatkezelő által kezelt e-mail címéről küldik.  Adatkezelő az adatkezelési tájékoztatási kérelem esetén annak megérkezésétől számítva a lehető leghamarabb, de legfeljebb 25 napon belül írásban ad tájékoztatást.

9.2 Az érintett személyes adataihoz fűződő joga olyan alapjog, amelynek az adatkezelés egésze során érvényesülnie kell. Ezért az Infotörvény alapján az ott meghatározott feltételeknek megfelelően az érintett jogosult személyes adatai helyesbítését, törlését vagy zárolását kérni az Adatkezelőtől, illetve a személyes adatai kezelésének módja ellen tiltakozhat az előző pontban a tájékoztatási kérelemre vonatkozóan meghatározott módokon. Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábban módosított, vagy törölt adatok már nem állíthatók helyre.

  1. Az érintett jogai II.: Jogérvényesítési lehetőségek

10.1 Az Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék. Amennyiben az adatkezelésekkel kapcsolatban az érintettnek bármilyen kérdése, aggálya vagy kifogása merülne fel, lehetősége van ezt a hello@cserepjanos.hu e-mail címre az Adatkezelőnek jelezni.

10.2 Bárkinek, így az érintettnek is lehetősége van a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóságnál (posta cím: 1530  Budapest, Pf.: 5.; cím: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; Telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, URL: http://naih.hu) tett bejelentéssel a Hatóság vizsgálatát kezdeményezni arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fenn áll.

10.3 Az érintett személyhez fűződő jogai érvényesítse érdekében a bírósághoz fordulás joga is biztosított. Az érintett választása szerint dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt indítja meg.

 11. Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy jelen tájékoztatót bármikor egyoldalúan megváltoztassa.